Regulamin

Regulamin

1. Centrum Sportowe, w skład którego wchodzi pływalnia jest obiektem prywatnym.

2. Pływalnia jest otwarta:
Poniedziałek 13:45 – 20:45 (ostatnie wejście)
Wtorek 06:45 – 20:45 (ostatnie wejście)
Środa 06:45 – 20:45 (ostatnie wejście)
Czwartek 06:45 – 20:45 (ostatnie wejście)
Piątek 13:45- 20:00 (ostatnie wejście)
Sobota – Niedziela 07:00 – 18:30 (ostatnie wejście).

Wejścia odbywają się według grafiku. Czas pobytu w wodzie, to 45 min. Klienci mogą wchodzić do szatni 15 min. przed rozpoczęciem danego wejścia i zobowiązani do szybkiego opuszczenia szatni i zwrócenia kluczyka, nie później jednak niż 15 min. po wyjściu z wody.

Lipiec – coroczna przerwa techniczna. W czasie ferii zimowych oraz w sierpniu inne godziny pracy obiektu.

3. Z pływalni mogą korzystać:
– grupy zorganizowane – pod opieką upoważnionej osoby prowadzącej zajęcia;
– indywidualne – osoby dorosłe umiejące pływać;
– dzieci od 3 miesiąca do 4 lat wyłącznie w zorganizowanych zajęciach pod opieką rodzica, muszą posiadać jednorazową pieluszkę wodoodporną;
– dzieci od lat 3 (tylko z pieluszką wodoodporną) do lat 7, tylko pod opieką dorosłych, tylko w wyznaczonych godzinach, za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka;
– dzieci od lat 7 do lat 18 pod opieką dorosłych za okazaniem legitymacji szkolnej lub samodzielnie po okazaniu karty pływackiej;
– osoby niepełnosprawne w wyznaczonych dniach i godzinach.

4. Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z naszej pływalni z użyciem windy osobowej proszone są o wcześniejsze powiadomienie telefoniczne 58/661-84-33 (dzień przed przybyciem) ze względu na konieczność uruchomienia windy znajdującej się w przyległej szkole.

5. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie zgłaszają się w recepcji obiektu.

6. Opiekunem osoby niepełnosprawnej na pływalni musi być osoba pełnoletnia, która wchodzi na pływalnię, bez względu na to, czy korzysta z kąpieli w basenie.

7. Osoba niepełnosprawna korzystająca z pływalni i poruszająca się na wózku, zobowiązana jest przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanym dla nich pomieszczeniu.

8. Wstęp na pływalnię mają osoby posiadające bilet (paragon fiskalny), karnet lub podpisaną umowę, które są zobowiązane okazać na każdorazowe wezwanie pracownika pływalni. Bilet (paragon fiskalny) lub karnet należy zachować do kontroli do końca pobytu na terenie obiektu. Zakup biletu lub karnetu jest jednoznaczny z akceptacją i znajomością regulaminu obiektu. Użytkownicy z wykupionym karnetem lub biorący udział w zajęciach zorganizowanych mają pierwszeństwo wejścia.

9. Obuwie zewnętrzne oraz odzież zewnętrzną należy włożyć do szafki odzieżowej na poziomie wejścia do obiektu i zamknąć je na kluczyk. Buty należy wcześniej włożyć do siatki. Kluczyk od szafki odzieżowej wymienić w recepcji na kluczyk do szafki basenowej.

10. W szatniach, łazienkach, natryskach na terenie pływalni można chodzić jedynie w czystych klapkach lub boso, natomiast po plaży wokół niecki tylko boso (nie dotyczy pracowników). Po korytarzach i balkonie widokowym poniżej poziomu recepcji można poruszać się w klapkach lub w jednorazowych ochraniaczach założonych na obuwie. Do szatni i natrysków zabrania się wchodzenia w obuwiu zewnętrznym i w ochraniaczach na obuwiu. Wstęp do szatni dla osób towarzyszących jest możliwy tylko w czystych klapkach.

11. Na pływalni obowiązuje noszenie czepka.

12. Na pływalni obowiązuje noszenie czystego stroju kąpielowego (bez kieszeni, bezpośrednio przylegającego do ciała, nie mogą to być np. spodenki gimnastyczne, bermudy). Osobom korzystających z pływalni indywidualnie zabrania się pływania we wszelkiego rodzaju piankach oraz wnoszenia i używania butli z tlenem do nurkowania.

13. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody dokładne umycie się pod natryskiem z użyciem środka myjącego. Ratownik ma prawo zakazać wejścia do wody osobie, która nie zastosowała się do tego punktu.

14. Po skorzystaniu z WC w trakcie pływania należy bezwzględnie umyć całe ciało przed ponownym wejściem do wody.

15. Wejście na halę niecki tylko boso, tylko przez brodzik dezynfekujący stopy. Klapki należy pozostawić przed brodzikiem od strony natrysków.

16. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić czy szafka na garderobę została zamknięta. Kluczyk od zamkniętej szafki oraz ręcznik należy powiesić na haczykach na terenie niecki basenowej.

17. Szatnia dodatkowa jest przeznaczona:
– dla rodzica z bobaskiem do 2 roku życia,
– dla dzieci do lat 7 w sytuacji, gdy różnica płci nie pozwala na korzystanie z szatni męskiej lub damskiej (np. matka z synem lub ojciec z córką).
Osoby korzystające z szatni dodatkowej muszą się liczyć z obecnością innych korzystających o płci przeciwnej.

18. Rzeczy pozostawione będą przechowywane przez okres 2 tygodni od ich znalezienia, następnie będą likwidowane.

19. Z jednego toru korzysta jednocześnie do 7 osób. Liczba pływających w niecce nie powinna przekraczać 35 osób. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny. Ratownik wyznacza tory do szybkiego pływania oraz objęte rezerwacją.

20. Uczniowie szkół korzystających z pływalni schodzą na poziom szatni razem z nauczycielem (zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem jednak nie wcześniej niż 10 min. przed zajęciami), który podaje obsłudze szatni ilość osób ćwiczących i niećwiczących. Niećwiczący obsługiwani są na końcu. Wszyscy pozostawiają obuwie w siatkach, odzież zewnętrzną, plecaki (tornistry) i odbierają kluczyk do szafki (tylko ćwiczący). Dotyczy również zajęć SKS oraz kursu na ratownika. Po wyjściu z wody uczeń ma 15 min. na zwrócenie kluczyka i odebranie pozostawionych rzeczy z szatni. Po tym czasie szatnia będzie zamykana.

21. Uczniowie niećwiczący udają się w wyznaczone dla nich miejsce i przebywają w nim przez cały czas trwania lekcji.

22. Zajęcia zorganizowane na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną osobę prowadzącą. Uczestnicy zajęć wchodzą do niecki jednocześnie i tylko pod opieką prowadzącego zajęcia według ustalonego wcześniej harmonogramu.

23. Opiekunowie grup zorganizowanych, pracownicy i instruktorzy mogą poruszać się po plaży wokół niecki wyłącznie w czystych klapkach przeznaczonych tylko do użytku na basenie.

24. Za bezpieczeństwo osób pływających, przebywających w wodzie odpowiedzialność ponosi ratownik, a w grupach zorganizowanych również prowadzący zajęcia.

25. Akcję ratowniczą i ewakuacją na pływalni kieruje dyżurny ratownik.

26. Zajęcia w grupach zorganizowanych oraz przebywanie osób korzystających indywidualnie z pływalni może odbywać się jedynie w czasie pracy i obecności dyżurnego ratownika (pracownika Centrum Sportowego).

27. Osoba prowadząca zajęcia grupy zorganizowanej (nauczyciel, instruktor) oraz wszystkie inne osoby korzystające z pływalni zobowiązane są stosować się do wszelkich poleceń ratownika dyżurnego (wynikających ze stwierdzenia przez niego sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu lub nie przestrzeganiu regulaminu pływalni).

28. Nauczyciel wprowadzający grupę (klasę) na teren Centrum Sportowego odpowiada za bezpieczeństwo, przestrzeganie regulaminu i zachowanie się całej grupy przez cały czas pobytu.

29. Uczniom przychodzącym na zajęcia w ramach lekcji szkolnych zabrania się wnoszenia na teren Centrum Sportowego wszelkich wartościowych przedmiotów (cenna biżuteria, telefony komórkowe, laptopy, itd.).

30. Ratownikami są osoby noszące koszulki w kolorze pomarańczowym z napisem ratownik.

31. Na sygnał gwizdka (1 trwający ok. 6 sek. dźwięk) oznaczający koniec pobytu w wodzie trwającego 45 minut uczestnicy zajęć zorganizowanych oraz osoby indywidualnie korzystające z pływalni powinni natychmiast wyjść z wody.

32. Na sygnał gwizdka (serii kilku trwających około 1 sek. dźwięków) oznaczający rozpoczęcie akcji ratunkowej uczestnicy zajęć zorganizowanych oraz osoby indywidualnie korzystające z pływalni powinni natychmiast wyjść z wody i pozostać na plaży wokół niecki pływalni w miejscach nie utrudniających prowadzenie działań ratowników oraz stosować się do ich poleceń.

33. Zakazuje się wykorzystania sprzętu ratowniczego nie zgodnie z jego przeznaczeniem.

34. Osoby korzystające ze sprzętu pływackiego należącego do pływalni po użyciu powinny odłożyć go w wyznaczone miejsca.

35. Osoby korzystające z pływalni mają prawo wnosić sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy), łapki, koła dmuchane, rękawki, są jednak zobowiązane do dokładnego umycia tego sprzętu pod prysznicem przed wejściem do basenu. Za sprawdzenie czystości sprzętu odpowiedzialny jest ratownik.

36. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy.

37. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stanowiącymi zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.

38. Korzystania z basenu zabrania się osobom:
– w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych używek,
– wcześniej usuniętym z obiektu za naruszanie regulaminu pływalni,
– niedomytym, których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
– ze zmianami skórnymi, wskazującymi na możliwość zakażenia wody i osób korzystających z pływalni,
– z plastrami i bandażami,
– chorym (nieżyt górnych dróg oddechowych – katar, kaszel)
– z chorobami układu wydalania,
– mającym trudności w oddychaniu,
– cierpiącym na zaburzenia równowagi, choroby zakaźne, uczulonym na środki dezynfekcyjne, a w szczególności na podchloryn sod.

39. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia lub chore na padaczkę, niewydolność układu krążenia inne choroby mogące w wyniku wysiłku stworzyć zagrożenie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia i powiadomić ratownika przed wejściem do wody o stanie swojego zdrowia. Zarząd Centrum Sportowego nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.

40. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.
41. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających. W szczególności nie wolno:
– pozostawiać małych dzieci bez opieki,
– wchodzić do wody bez obecności ratownika oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
– skakać do wody,
– biegać,
– wchodzić do wody bez zezwolenia,
– hałasować,
– palić papierosów, wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz wnosić i spożywać posiłków,
– zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz wody,
– żuć gumy na terenie hali basenowej lub podczas pływania,
– pozostawiać klapek basenowych w strefie komunikacyjnej,
– wnosić opakowań szklanych,
– używać maszynek do golenia pod natryskami i w łazienkach,
– wnosić do wody ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek i innej biżuterii),
– zabrania się wykonywania zdjęć i materiałów filmowych bez zgody osoby prowadzącej zajęcia.

42. Osoby noszące szkła kontaktowe powinny skonsultować z lekarzem okulistą czy mogą z nich korzystać na basenie i w jaki sposób.

43. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.

44. Zabrania się wprowadzania na teren obiektu zwierząt.

45. Za pieniądze, klucze, dokumenty i przedmioty wartościowe pozostawione w szatni oraz w szafkach na garderobę, a nie oddane na przechowanie do depozytu w recepcji przy wejściu na teren obiektu, zarząd pływalni nie ponosi odpowiedzialności.

46. Odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę ponoszą osoby, które:
– niszczą sprzęt pływalni,
– niszczą urządzenia obiektu sportowego,
– zanieczyszczają teren obiektu,
– zanieczyszczają wodę poprzez załatwianie do niej potrzeb fizjologicznych pod groźbą pokrycia kosztów związanych z wymianą wody w całym basenie, jej zagrzaniem, uzdatnieniem oraz kosztami przestoju obiektu /zgodnie z art.415 kodeksu cywilnego/.

47. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

48. Osoby naruszające porządek publiczny (dobre obyczaje – w tym używające wulgaryzmów) lub naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą wypraszane z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od dalszego toku wyjaśniania sprawy lub ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

49. Wszystkie osoby chcące skorzystać z pływalni mają obowiązek zaznajomić się z niniejszym regulaminem. Formą wiążącą klienta z Centrum Sportowym jest podpisana umowa, zakup biletu jednorazowego lub karnetu, które to czynności są jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

50. Na terenie Centrum Sportowego (pływalni) znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników. Przy recepcji dodatkowo prowadzony jest zapis audio. Nagrania z kamer mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do przepisów regulaminu oraz w sytuacjach spornych.

51. Użytkownik zobowiązany jest pobierając z szatni kluczyk do szafki, sprawdzić czy jest cały i nie uszkodzony. Oddawany przez klienta kluczyk zostanie sprawdzony przez Pracownika szatni, jeśli będzie połamany lub zniszczony, to klient musi odkupić na miejscu cały nowy zamek (koszt 13 zł).

52. Skargi i wnioski należy składać na adres: cs.biuro@wp.pl.

53. Nadzór nad przestrzeganiem porządku, czystości i bezpieczeństwa oraz nad przestrzeganiem przepisów niniejszego regulaminu sprawują ratownicy pełniący dyżur na pływalni i pozostali pracownicy.

54. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się nakazom ratownika.

55. Wszyscy pracownicy Centrum Sportowego mają prawo wyprosić z obiektu osoby nie podporządkowujące się zapisom regulaminu.

56. Za zdarzenia i wypadki spowodowane nie przestrzeganiem niniejszego regulaminu zarząd nie ponosi odpowiedzialności.

57. Na pływalni obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich zajęć w tym nauki i doskonalenia pływania bez wiedzy i zgody Zarządu. Osoby łamiące ten zakaz będą wypraszane z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.

58. Wszystkie nie uwzględnione w niniejszym regulaminie sytuacje lub odstępstwa będą rozstrzygane przez Zarząd Centrum Sportowego.

Centrum Sportowe „U Jezuitów” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu – Piotr Płosaj